รายงานสรุปผลการประเมิน กสศ.11 และ กสศ.12

ประจำปี
การศึกษา
การปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาจากสถานประกอบการ (กสศ.11)
การประเมินสำหรับพนักงานที่ปรึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษา (กสศ.12)
2563ดาวน์โหลดดาวน์โหลด