วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6

มิถุนายน 7, 2015 admin 0

            ในวันสหกิจศึกษาไทย กับความภาคภูมิใจกับนักศึกษา น.ส. ณหทัย บุญชื่นสุข สาขาวิชาออกแแบบผลิตภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ โครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ทั้งนี้ในงานยังมีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ใ [อ่านต่อ]

MOU คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์

พฤษภาคม 26, 2015 admin 0

         ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ (โดยกองสหกิจศึกษา) ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อประสานความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และสถานประกอบการในการร่วมกันรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสห [อ่านต่อ]

สถานประกอบการเข้าร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหาร

พฤษภาคม 22, 2015 admin 0

   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558  บริษัท ซิสเต็ม แอนด์ ซิสเต็ม ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนางานสหกิจศึกษา กับกองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยคุณธรรมศักดิ์ อุปพัทธวาณิชย์ และ มร.โจเซฟ โฮ ตัวแทนบริษัท ซิสเต็ม แอนด์ ซิสเต็ม ได้ร่ว [อ่านต่อ]

โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งที่ 1

พฤษภาคม 14, 2015 admin 0

          กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคม [อ่านต่อ]

ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ปี 2558

พฤษภาคม 2, 2015 admin 0

                ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 กองสหกิจศึกษาร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยมีนางสาว ณหทัย บุญชื่นสุข นักศึกษาสาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งได้เป็นตัวแทนของเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จากผลงานโครงงานการออกแ [อ่านต่อ]

โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา

เมษายน 3, 2015 admin 0

           กองสหกิจศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมาษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๘๖๐๑ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตร [อ่านต่อ]

นำเสนอผลงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

มีนาคม 31, 2015 admin 0

            เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 กองสหกิจศึกษา ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยมีนางสาว ณหทัย บุญชื่นสุข (น้องปอย) นักศึกษาสาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำเสนอผลงาน การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ครั้งที [อ่านต่อ]

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาสหกิจศึกษา

พฤศจิกายน 19, 2014 admin 0

       ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาสหกิจศึกษา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (โดยกองสหกิจศึกษา) เพื่อร่วมมือกันพัฒนาสหกิจศึกษาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงขอ [อ่านต่อ]