แบบฟอร์มและตัวอย่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

  • ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
  • ขั้นตอนการทำความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ .pdf / .doc
  • กสศ. 25 แผนการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ .pdf / .doc
  • กสศ. 26 ข้อดีและข้อเสีย ภายหลังการลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กับสถานประกอบการ .pdf / .doc