ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

ปฏิทินกิจศึกษา

ข้อบังคับฯ / คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา

รายงานผลการดำเนินโครงการ

แบบฟอร์มและตัวอย่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

โบรชัวร์สหกิจศึกษา

คู่มือลดหย่อนภาษี