โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

  • เกณฑ์การคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่น .doc / .pdf
  • รูปแบบของโปสเตอร์สำหรับเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น  .doc / .pdf

ตัวอย่างโปสเตอร์ (ขนาด 80×120 cm) .pdf / .ppt /.jpg

  • แบบเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น  .doc / .pdf