ข้อมูลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

การออกสหกิจศึกษา

  • ปีการศึกษา 2557  (1/2557) (2/2557)
  • ปีการศึกษา 2558  (1/2558) (2/2558)
  • ปีการศึกษา 2559  (1/2559) (2/2559)

รายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการอบรมสหกิจศึกษา