สถาบันศึกษาได้อะไรจากสหกิจศึกษา

  • ความสัมพันธ์อันดีและเกิดเป็นความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
  • ได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
  • ได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน
  • ได้งานวิจัย และการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม