นักศึกษาได้อะไรจากสหกิจศึกษา

  • ได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์วิชาชีพ ตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในก้องเรียน
  • ได้มีโอกาสเรียนรู้ลักษณะงานและเลือกงานในสายวิชาชีพของตนเองได้ถูกต้อง
  • ได้เสริมทักษะด้านการนำเสนอ การสื่อสารข้อมูล การมีมนุษยสัมพันธ์และเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นๆ จากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
  •  มีความพร้อมรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
  • มีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าทำงานก่อนสำเร็จการศึกษามากกว่านักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
  • เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการทำงาน