รายงานสรุปผลการประเมิน กสศ.11 และ กสศ.12

ประจำปี
การศึกษา
การปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาจากสถานประกอบการ (กสศ.11)
การประเมินสำหรับพนักงานที่ปรึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษา (กสศ.12)
2562ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2563ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2564เทอม 1 | เทอม 2เทอม 1 | เทอม 2