แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา

กสศ. 01 แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา .pdf / .doc
กสศ. 02 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา .pdf / .doc
กสศ. 03 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา .pdf / .doc
กสศ. 05 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา และที่ตั้งหน่วยงาน .pdf / .doc
กสศ. 06 แบบแจ้งแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา .pdf / .doc
กสศ. 07 แบบบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์ .pdf / .doc
กสศ. 08 แบบแจ้งโครงร่าง รายงานการปฏิบัติงาน .pdf / .doc
กสศ. 13 หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา .pdf / .doc
กศส. 16 แบบใบลาและขอชดเชยกิจกรรมสหกิจศึกษา .pdf / .doc
กสศ. 17 แบบคำร้องทั่วไป / กรณีเปลี่ยนสถานประกอบการ / อื่นๆ .pdf / .doc
กสศ. 18 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา .pdf / .doc
กสศ. 22 แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน .pdf / .doc

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา สำหรับอาจารย์นิเทศ

กสศ. 09 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา .pdf / .doc
กสศ. 10 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา .pdf / .doc
กสศ. 14 แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา .pdf / .doc
กสศ. 15 สรุปการประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา (ฟอร์มแนวนอน) .pdf / .doc
กสศ. 19 แบบสอบถามอาจารย์นิเทศ .pdf / .doc
กสศ. 20 แบบขออนุมัติการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา .pdf / .doc
กสศ. 21 แบบขอเปลี่ยนแปลงการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา .pdf / .doc
กสศ. 23 แบบประเมินคุณภาพสถานประกอบการ .pdf / .doc
กสศ. 24 แบบประเมินคุณภาพนักศึกษา .pdf / .doc

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา สำหรับสถานประกอบการ

กสศ. 04 แบบเสนองานสหกิจศึกษา แบบตอบรับ .pdf / .doc
กสศ. 11 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ) .pdf / .doc
กสศ. 12 แบบสอบถามสำหรับพนักงานที่ปรึกษา .pdf / .doc

กสศ. 25 แผนการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ .pdf / .doc
กสศ. 26 ข้อดีและข้อเสีย ภายหลังการลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กับสถานประกอบการ .pdf / .doc

*********************************************

ดาวน์โหลดโบรชัวร์สหกิจศึกษา .pdf