คุณสมบัติของนักศึกษา

  • เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ โดยผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษานั้นและมีเวลาศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษา
  • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  • ผ่านรายวิชาเตรียมความพร้อมหรือผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่น้อย ๓๐ ชั่วโมง
  • ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยสาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด
  • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

***กรณีนักศึกษาขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกิจศึกษาประจำคณะเป็นผู้พิจารณาเป็นการเฉพาะรายตามความเหมาะสม