วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบัณฑิต ก้าวสู่โลกอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน

1.  จัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาและตรงกับสาขาวิชาชีพ
2.  จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่มีจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.  ประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4.  พัฒนาอาชีพนักศึกษาที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในทักษะทางด้านวิชาการ  วิชาชีพ และการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้วยวิธีการเน้นการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ (Work Based Learning)
2.เพื่อเป็นตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศ ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวาง รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย และได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน