ผู้บริหาร บุคลากร

ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา

 ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา

1

ชื่อ: ดร.วาสุกาญจน์

นามสกุล: งามโฉม

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา

โทร: 02-441-6000

เบอร์โทรภายใน: 2061

email:

wasukarn.nga@rmutr.ac.th

อาจารย์
3

ชื่อ: อาจารย์ทรงสิทธิ์

นามสกุล: สอนรอด

ตำแหน่ง: อาจารย์

โทร: 02-441-6000

เบอร์โทรภายใน: 2060

email:

sonrod_y@hotmail.com

02

ชื่อ: อาจารย์ภูษิต

นามสกุล: แสงประดับ

ตำแหน่ง: อาจารย์

โทร: 02-441-6000

เบอร์โทรภายใน: 2060

email:

phusit.s@rmutr.ac.th

งานสหกิจศึกษา งานพัฒนาอาชีพ
4

ชื่อ: นางวิมลพรรณ

นามสกุล: เพชรดีศรีสมบัติ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

โทร: 02-441-6000

เบอร์โทรภายใน: 2060

email:

wimolphan.pac@rmutr.ac.th

5

ชื่อ: นางเสาวรส

นามสกุล: กาญจนวรงค์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

โทร: 02-441-6000

เบอร์โทรภายใน: 2060

email:

saowaros.kan@rmutr.ac.th

ชื่อ: นางสาวสิรินธร์

นามสกุล: ณ วาโย

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

โทร: 02-441-6000

เบอร์โทรภายใน: 2060

email:

sirin.naw@rmutr.ac.th

07

ชื่อ: นางสาวรุจิรา

นามสกุล: จุ่นบุญ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

โทร: 02-441-6000

เบอร์โทรภายใน: 2060

email:

ruchira.jun@rmutr.ac.th

งานบริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
06

ชื่อ:นางสาวกาญจนา

นามสกุล: เมืองช้าง

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารฯ

โทร: 02-441-6000

เบอร์โทรภายใน: 2060

email:

kanjana.mue@rmutr.ac.th

06

ชื่อ: นางสาวสริญญา

นามสกุล: ไววิ่งรบ

ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษา

โทร: 02-441-6000

เบอร์โทรภายใน: 2060

email:

sarinya.wai@rmutr.ac.th

08

ชื่อ: นางสาวธิติมา

นามสกุล: แช่มมั่นคง

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร: 02-441-6000

เบอร์โทรภายใน: 2060

email:

thitima.cham@rmutr.ac.th