การสมัครงานสหกิจศึกษา

 

 นักศึกษาจะต้องเตรียมชุดของใบสมัครงานสหกิจศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

        ๑.ใบสมัครงานสหกิจศึกษาสหกิจศึกษา (แบบฟอร์ม สวท.๔๕/๓) จำนวน ๑ ชุด

        ๒.รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

        ๓.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน ๑ ชุด

        ๔.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด

        ๕.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน ๑ ชุด

        ๖.ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ชุด