บทบาทและหน้าที่

PR1_6841

          การเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพ และการจัดเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่สถานประกอบการต้องการ คือ บัณฑิตรู้จักคน รู้จักตนรู้จักงานมีความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพการวางแผนการทำงาน ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ การรู้จักการแก้ไขปัญหา การมีเทคนิคการสื่อสาร เป็นต้น

         บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึษา

          ๑.ติดตามข่าวสารการจัดหางานและประสบการณ์กับคณะ/สาขาวิชา

         ๒.ต้องผ่านการปฐมนิเทศหรือการฝึกอบรมครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย การจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓

         ๓.ต้องไปรายงานตัว ณ สถานประกอบการภายในวันและระยะเวลาที่กำหนดพร้อมด้วยหนังสือส่งตัวและบัตรประจำตัวนักศึกษา

         ๔.ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มกำลังความสามารถ

        ๕.ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการ หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี และไม่เป็นดรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

        ๖.ประสานงานกับอาจารย์นิเทศ เพื่อติดต่อส่งเอกสารตามที่กำหนดเวลาในปฏิทินสหกิจศึกษาและให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

        ๗.หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องรีบติดต่ออาจารย์นิเทศ

        ๘.ต้องหมั่นฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจริง