แนะนำตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท บลูริบบอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

 

         ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 กองสหกิจ ได้รับโอกาสจากทาง บริษัท บลูริบบอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตามความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยฯ ไปแนะนำตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ที่สถานประกอบการได้ให้โอกาสในการเติมเต็มความรู้ และมีความพร้อมที่จะช่วยมหาวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในอันที่จะช่วยพัฒนาประเทศต่อไป