ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 กองสหกิจศึกษา นำโดย อ.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) อ.เอกสิทธิ์ นุกูลเจริญลาภ และ อ.สถิตเทพ สังข์ทอง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในหัวข้อ Automatic Displacement Sensor & Automatic Suspension Load ของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (Mr.Said Hossaini นักศึกษาสาขาวิชา Electrical Engineering, University of Victoria, Canada) ณ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด