นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 กองสหกิจศึกษาและอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (Mr.Said Hossaini นักศึกษาสาขาวิชา Electrical Engineering University of Victoria, Canada) ณ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด