นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 (30 ต.ค. 58)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 กองสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้านิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 2 ณ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด