นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 (24 ก.ย. 58)

ในวันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2558 กองสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้านิเทศนักศึกษา ณ บริษัท บลูริบบอน มาเก็ตติ้ง จำกัด