บริษัท เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

     บริษัท เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริการระบบ Integrators and Outsourcing ICT (Information & Communication Technology) รวมถึงบริการให้คำปรึกษา/วางแผนเกี่ยวกับ ICT ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ และรับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน

      ซึ่งทางบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกฝนในสายงานที่ได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และเพื่อนำไปใช้ในการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ต้องการฝึกสหกิจศึกษา / ฝึกงานจึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

  1. Engineer
  2.  IT

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังเปิดรับสมัครงาน สำหรับนักศึกษาที่จะจบหลักสูตร โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้แก่

  1.  Sale Executive
  2.  Sale Support
  3. IT System Engineer
  4. System & Technical Support
  5. Accounting Officer