ประชุมกองสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2566

     วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 กองสหกิจศึกษาได้จัดการประชุมกองสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2566 โดยมีอาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ (รองอธิการบดี) เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) และบุคลากรกองสหกิจศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา