ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565

 • รางวัลชนะเลิศ
  “การลดปริมาณครีบยาง จากกระบวนการหล่อยาง”
  โดย นายพงศธร พลับนิ่ม
  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  อาจารย์นิเทศ: ผศ.ดร.รัตติกาล ขันธ์เครือ และผศ.ดร.พิมลพรรณ เนียมหลาง
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1
  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมเสริมเห็ดหัวลิง”

  โดย นางสาวเนาวรัตน์ สังข์อนันต์ นางสาวอภิญญา แป้นไทย และนางสาวกชวรรณ จ้อยสองศรี
  สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  อาจารย์นิเทศ: ดร.วัชรฌาณ์ ครองเคหา และอาจารย์ปวัตร จันทร์ลาด
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2
  “อุปกรณ์วัดค่าความเข้มแสงด้วย LDR เพื่อเปิด – ปิด ไฟต้นไม้”
  โดย นายอลงกรณ์ ยันตรีสิงห์ นายรัตนพล แสงทอง และนายธนวัฒน์ คล้อยสวาสดิ์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ณัฎฐพล แจ้งจงดี อาจารย์หาญศึก สุชาติกุล และอาจารย์เฉลิม จินาตุน
 • รางวัลชมเชย
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชปรุงรสพร้อมทานในรูปแบบฟรีซดราย
  โดย นางสาวสุธิดา แตงสาขา นางสาวณัฐชยา ทองประเสริฐ และนางสาวกนกวรรณ อุดมชัย
  สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  อาจารย์นิเทศ: ดร.กิติยา สุเหม และอาจารย์ปวัตร จันทร์ลาด
 • รางวัลชมเชย
  E-book นำเนอข้อมูลสินค้า ร้าน Best it
  โดย นายนพดล ขันเงิน และนายอนุวัฒน์ ทวนทอง
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  อาจารย์นิเทศ: อาจารย์นภารัตน์ ชูไพร
 • รางวัลชมเชย
  ระบบแจ้งเตือนการ เปิด – ปิดประตูอัตโนมัติ
  โดย นางสาวสุนิสสา สุขประเสริฐ นางสาวภัทรานิษฐ์ จอมแสง และนายศุภลักษณ์ พรหมมา
  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  อาจารย์นิเทศ: อาจารย์อาทิตย์ อยู่เย็น

 • รางวัลชนะเลิศ
  การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชุด เที่ยวญี่ปุ่นกับน้องเกิ้ล
  By ANNGLE
  โดย นางสาวกัญญาพัชร ทัศน์ละมัย
  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์
  อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการเกาะช้าง รีสอร์ท

  โดย นายภคพล แก้วไชยพาน
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
  อาจารย์นิเทศ: ดร. สุพจน์ ไทยสุริยะ

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  นิทานสำหรับเด็กที่กลัวโรงพยาบาล เรื่อง เอริกะจังกับอัศวิน 1000 คน
  โดย นายกรณ์ คุปติสุนทร
  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์
  อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ฉัตรวัฒน์ หวังศิริกำโชค

 • รางวัลชมเชย
  ม็อกเทลประจำวัน: ดีไวน์ เลิฟ โพชัน

  โดย นางสาวเธียรธัญญ์ ไทวะกุณฑ์
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
  อาจารย์นิเทศ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์

 • รางวัลชมเชย
  กระบวนการผลิตไลฟ์สดข่าวชาวบ้าน
  โดย นายอนุชิต ศรีซ้อน และนางสาวจุฑามาศ วงศ์ราษฎร์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  อาจารย์นิเทศ: ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี

 • รางวัลชมเชย
  สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ฮิรางานะและคาตา คานะบนแฟลชการ์ด
  โดย นางสาวกชนิภา เตชะนัทธพงศ์
  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์
  อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ

 • รางวัลชมเชย
  สื่อการเรียนรู้อักษรภาษาไทยขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนชาวญี่ปุ่น
  โดย นางสาวกนกวรรณ ยงฉาย
  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์
  อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ

 • รางวัลชมเชย
  โครงงานพัฒนาศักยภาพและความสามารถทางภาษาอังกฤษของพนักงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด
  โดย นางสาวมณฑิตา หวังดี
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
  อาจารย์นิเทศ: ดร. สุพจน์ ไทยสุริยะ

 

 

 • รางวัลชนะเลิศ
  ฟื้นฟูและปรับปรุงรถ AGV เคลื่อนย้ายถุงปูนซิเมนต์
  โดย นางสาวนริศรา สมบูรณ์
  สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  อาจารย์นิเทศ: ผศ.อดิศักดิ์ แข็งสาริกิจ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  การพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนบนฟิล์มพลาสติกจากแมลงและสัตว์อื่น
  โดย นายปัถวีร์ ช่างสลัก
  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ปิยนุช ม่วงทอง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  การลดความเสียหายต่อ IGBT ในวงจรของเครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ
  โดย นายจารุกิตติ์ ประพงษ์
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  อาจารย์นิเทศ: ผศ.ดร.ประสพโชค โห้ทองคำ และดร.ธีระพงษ์ บุญรักษา
 • รางวัลชมเชย
  การใช้งานหุ่นยนต์แขนกลทำงานร่วมกับคน
  โดย นางสาวชรินรัตน์ จันเจริญ
  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  อาจารย์นิเทศ: อาจารย์วุฒิไกร บัวแก้ว ผศ.ดร.ไชยณรงค์ กิตติญาณปัญญา และดร.ณัฐสิทธิ์ ด่านชลวิจิตร

สำหรับโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันสหกิจศึกดีเด่นระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2565  ***ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 4 ห้องประชุม 403
***นักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับเครือข่าย โปรดส่งไฟล์เอกสารนำเสนอ (แก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการ) ภายในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ผ่านทางอีเมล coop@rmutr.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 441 6000 ต่อ 2060, 2061

ทั้งนี้กองสหกิจศึกษา ขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักศึกษา ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้