ประชุมกองสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2566

   วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กองสหกิจศึกษาได้จัดประชุมกองสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2566 โดย อ.ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีบุคลากรกองสหกิจศึกษา และผู้แทนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ กองสหกิจศึกษา ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา