ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2566

    ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (อธิการบดี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พยุง ศักดาสาวิตร (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) และคุณเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี พื้นที่ศาลายา (โดยมีการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting)