ประชุมวางแผนการจัดงานและตรวจความพร้อมสถานที่จัดงานวัน CWIE DAY ครั้งที่ 13

      ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ อ.ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมวางแผนการจัดงานกับผู้แทน สป.อว. และผู้แทน ม.สยาม พร้อมทั้งสำรวจสถานที่และเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 จัดโดยกองสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์