โครงการประชุมสัมมนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาฯ ระยะที่ 2

      ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการประชุมสัมมนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ระยะที่ 2 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.รัชดา คำจริง (ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) อาจารย์สารัลย์ กระจง (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) และผศ.ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ณ ห้องมธุรดา ราชมงคลชมคลื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์