โครงการประชุมสัมมนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาฯ ระยะที่ 1

     ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการประชุมสัมมนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ระยะที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (อธิการบดี) เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.รัชดา คำจริง (ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) และอาจารย์สารัลย์ กระจง (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) เป็นวิทยากรในการบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)