ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มทร.สุวรรณภูมิ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา (รองอธิการบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) และบุคลากรกองสหกิจศึกษา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ทิพย์วัน สุขสัน (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) อาจารย์ประภาส กลับนวล (รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) อาจารย์ศุภณัฐ แก่นแก้ว (รองผู้อำนวยกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) และคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา