ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ธนัตธา กรพิทักษ์ (รองอธิการบดี) อาจารย์สารัลย์ กระจง (ผู้ช่วยอธิการบดี) และคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา