ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2561

ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2561

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
ด้านนวัตกรรม