ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ฝ่ายงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ สำนักวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (อธิการบดี)

Admin

9 มกราคม 2567

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2566

Admin

15 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมวางแผนการจัดงานและตรวจความพร้อมสถานที่จัดงานวัน CWIE DAY ครั้งที่ 13

ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ อ.ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมวางแผนการจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ 13

Admin

30 มกราคม 2566
1 2 12